МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению курсовой работы для студентов 2 курса дневной формы 0201023 «Правоведение» (каз)

Мазмұны

Кіріспе

1.Курстық жұмыстың басты бағыты

2.Курстық жұмыстың басты мақсаты

3.Курстық жұмыстың мазмұнының міндеттемесі

4. Жұмыс мәзірінің мңндеттемесі

3.1 Суреттер мен кестелердің мәзірі

3.2.Мәтіннің мәзірі

3.3Қолданылған әдебиеттер тізімінің мәзірі

5.Курстық жұмысты тапсыру  және қорғау

6.Қолданылған әдебиеттер тізімі

Мәтін 1. Сыртқы беттің үлгісі

Мәтін 2. Тапсырма үлгісі

Кіріспе

«Заңгер» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.

Курстық жұмыс- бұл студенттің ғылым тәртібі мен бағытын ұстана отырып жасаған өздік жұмысы. Курстық жұмысты орындауда  студенттің ғылыми өнерге,мамандығы бойынша  жұмыс істей алу қабілетін көрсетеді.

1.Курыстық жұмыстың жалпы бағыты

Курстық жұмысты орындау жоғарғы білімді,мамандықты жетілдіру мақсатында үлкен орын алады.

Курстық жұмыс кезінде иллюстраттық материалдарды қамту керек(кесте,диаграмма,сызу,сурет т.б)

Әдеби ғылымдарды және практикалық материалдарды қолданбаған курстық жұмыс ЦК қабылданбайды.

Курстық жұмыстың көлемі 25-30 беттен тұру керек.

Студенттердің жазған курстық жұмысы және оны орындауы мен қорғауы келесі этап бойынша жүзеге асады:

 1. Оқытушының келісімімен тақырып таңдау;
 2. Әдебиеттерді таңдау;
 3. Жұмыстың мәзірімен танысу;
 4. Таңдалған әдебиеттермен танысу;
 5. Жұмыстың жазылуы;
 6. Жұмыс қорытындысы және оны кафедраға көрсету;
 7. Қорғау үшін тезис құру;
 8. Жұмысты қорғау

Курстық жұмысты өз уақытымен орындамаған,тапсырмаған және қорғамаған студент экзаменге жіберілмейді.

2.Курстық жұмыстың басты мақсаты.

Тақырып таңдау.Тақырып таңдау курстық жұмыстың басты мәселесінің бірі болып табылады.Тақырып таңдау кезінде студенттердің курстық жұмысты дәл уақытында және жоғарғы дәрежеде орындай алатыны ескеріледі.Студент курстық жұмыстың жоспарын,тақырыбын ,әдістерін және оны бітіру уақытын оқытушыдан сұрап білуге құқылы.

Студенттер өз еркімен курстық жұмыс тақырыбын таңдай алады.

Тақырып теориялық және практикалық жағынан мол, мамандығына сай болуы керек.

Сырттай оқитын студенттерге тақырыпты өз практикасы бойынша таңдауға болады,ал іштей оқитын студенттер тек мамандығы бойынша  таңдай алады.

Студент курстық жұмыс тақырыбын өзі ұсынуға құқылы.Курстық жұмыстың тақырыбы толық болған жағдайда ғана оқытушы оны қабылдауға міндетті.

Әдебиеттерді таңдау және онымен танысу.Бұл этап бойынша өзінің курстық тақырыбы бойынша  студент  барлық библиографиясын құру керек.

Библиографиясын құрғанда соңғы жылдардағы әдебиеттерді,журналдарды және ғаламтордан алған мәліметтерді енгізу керек.

Жұмыс мәзірі және жазылуы.Бұл этап бойынша жоспардың соңғы нұсқасына сай жиналған мәліметтерді топтастыру керек.

3.Курстық жұмыстың мазмұнының  міндеттемесі

Курстық жұмыс студенттің өз еңбегі

Жұмыс нақты және логикалық түрде болуы керек.ол келесі элементтерді өзіне қосады:

 1. Басты бет
 2. Тапырманың типтік бланкісі
 3. Аннотация
 4. Мазмұны
 5. Кіріспе
 6. Ортақ бөлім
 7. Арнайы бөлім
 8. Қорытынды
 9. Қолданылған әдебиеттер тізім

Басты бет бірінші бет болып табылады.Басты бетте барлық деректемелер жазылуы  тиіс.Оның мәзірінің үлгісі мәтінде жазылған.

Тақырыптың типтік бланкісі оқытушы мен студенттің  байланысы арқылы жазылады.Тапсырма номерленбейді.Тапсырма басты беттен соң жазылады және  парақтың санына кірмейді.

Мазмұны.

Жұмыстың үшінші бетіне мазмұны жазылады.

«Мазмұны» сөзі мәтіннің ортасында жазылады.Мазмұнда жұмысқа қатысты барлық тақырыптар әдебиеттер тізімі жазылады.Әр тақырып өзінің  мәтініне сай келу керек. «Бет» деген сөзді «Б»деп қысқартуға болмайды.

Курстық жұмыс мазмұны  кіріспеден, 3-4 бөлімнен , қорытындыдан, әдеби

Кіріспе мен қорытындыны ең соңынан жазған дұрыс.Автор өзінің тақырыбы бойынша толық материалдар жинап олармен таныспағанынша жақсы кіріспе мен қорытынды жазу мүмкін емес.

Кіріспенің көлемі шамамен 2-2,5 бет болады.

Ортақ бөлім тақырып жайлы негізгі мінездеме береді. Бұл этап бойынша студент курстық жұмысы жайлы жалпы мәлімет яғни,курстық жұмыстың мәнін ашады.

Арнайы бөлім тақырыпты ашуға арналған.Бұл нақты мәлімет және аналитикалық кестені қамту керек .

Қорытындыда курстық жұмыстың дәрежесіне қандай жолмен жеткені жайлы жазылады.

Ұсынылған материалдың көлемі 1,5-2,5 бет.Әр бөлім үшін шығарған қорытынды көлемі 1-1,5 бет. Қорытындының қысқартылғаны, нақтылығы және дәлелдемесі өте маңызды.

Әдебиет тізіміне студенттің жұмыс кезінде танысқан шығармалары сондай-ақ кітаптар , мәліметтер жазылады.

Мәтін графикалық және кестелік материалдар қолданғанда жасалады. Мұндай жағдайда «артық» материал сілтеме арқылы жасалады.Мысалы : (Мәтін1)

4.Жұмыс мәзірінің міндеттемесі

Курстық жұмыс міндеттемеге сәйкес компьютермен және А4 форматта жасалады.(мөлшері 210*297мм) .қолмен жазылған жағдайда ұқыпты , қатесіз және түзетусіз жазылуы тиіс.Қысқартылған сөз жіберілмейді.Мәтін 3 жақта жазылады.

«Мазмұны», «Кіріспе», «Қорытынды»сөздері курыстық жұмыс ортасына және номерсіз жазылады.

Жұмыстың мәзірі келесі міндеттемеге сүйенеді:

 1. Мәтін парақтың көлемі бойынша:
 2. ауданы сол жақтан 30мм, оң жақтан -10 мм ,астыдан -20мм, үстіден 200мм;
 3. жолдар 1,5 интервал арқылы;
 4. әріптің мөлшері 1,8мм артық емес(14)және 60 белгі қолдануға ;
 5. беттегі номер асты , оң жақ,шрифт10,TNP арқылы;
 6. абзац 1,25;
 7. әр бөлім жаңа беттен;
 8. кестенің аты N және нүктесіз үстіне жазылады;
 9. Суреттің атауы астынан нүктесіз және aN-сіз ;
 10. Барлық тақырып жуан шрифтпен және нүктесіз жазылуы керек.
 11. Қысқартылған сөз бен кестелер жіберілмейді

Жұмыстың нөмерленген тәртібі келесідей:бірінші бетте басты бет тұрады. Кейін курстық жұмыстың зерттемесіне аңдатпа,мазмұн жайғастырылады.

Жұмыстың номерленуі бесінші беттен басталады және әдебиеттер тізіміне дейін жасалынады.

Тақырыптаманың және мәтіннің арасы 3мм болу керек.Сонымен қатар тарау мен тараушаның арасы да 3мм болады және әр тақырып жаңа беттен басталады.

Барлық нөмерлену (беттің,параграфтардың,суреттердің және т.б) араб санымен орындалады.Қажет болған жағдайда индекске және негізге бөлікке үлгінің рубрикацияларын 1.1.кіргізеді. Мысалы:2.,2.2.,2.2.1.

Курстық жұмыстың негізгі бөлігі тараудан және тараушалардан құралады.Тараулар араб санымен , нүктемен  соңында таңбаланған ретсандар шегінде барлық курстық жұмыста қолданылады.Тараушалар әрбір тарауда нөмерленуі керек.Тараушаның нөмері тараудың және тараушаның нөмерінен құралады.Тараушаның соңында нүкте қойылмайды.

Тараудың және тараушаның тақырыптамаларын мәтіннің ортасынан жазып алу тиіс, бас әріптен,астын сызбай.Сөздің тасымалдары тақырыптамаларда жіберілмейді.Тақырыптама екі сөйлемнен құралса, оларды нүкте бөледі.

Көшірме алдына дефис немесе қажет болған жағдайда сілтеме ,қапсырма қойылуы керек.

Курстық жұмыстағы формулалар жеке жолдардан жазылады,араб сандарымен белгіленеді.Бір формуланы (1) деп белгілейді.формула астында белгілер мен коэффициенттердің түсіндірмелері жазылады.Формула асты мен үтінде міндетті түрде бір жолдан қалдырылуы керек.

3.1 Суреттер мен кестелердің мәзірі

Барлық кестелер ретсанды және атауды қамтамасыз етеі. «Кесте» деген сөз және ретсан оң сырттың бұрышында жазылады:орталықта кестенің атауы болу керек. «Сурет» деген сөз қысқартылып : рис.2.5.1. белгісімен белгіленеді және суреттің атауы  және нөмері оның астында жазылады.

Кестенің және суреттің нөмерленуі параграфтың басты нөмері болады.Айталық,кесте немесе сурет мәтіннің бірінші параграфтың  екінші тарауында болса, нөмеренуі келесі түрде болады : 2.1.1 кесте.,рис.2.1.

Кестеде белгілі арақашықтық болады және қаріп өлшемін 12-10 қысқартуға болады.

Көрсетілген мәтіндегі әрбір құжатқа ,кестеге сәйкес араб саны қойылады.Мысалы, Мәтін 1, Мәтін 2

Егер сурет, сызба аз көлемде болса , ол мәтін арасында жазылуы мүмкін.Кесте ,диаграмма , нобайлар және т.б. жұмыстың мәтінінде суреттермен аталады.

3.2.Мәтіннің мәзірі

Суретсипат , кестелер  мәтіннің ішіне жіберіледі.Кустық жұмыстың келесі бетінде мәтіннің әзірленуі жалғасы болып табылады.Әрбір мәтін «Мәтін» сөзімен және реттік санымен әрбір жаңа беттен басталады.

Барлық мәтін курстық жұмыстың жоспарында бет нөмерімен жазылуы керек.Әр бір курстық жұмыстағы мәтінде сілтеме болуы қажет.

3.3Қолданылған әдебиеттер тізімінің мәзірі

Әрбір жұмыс соңында пайдаланған әдебиеттер тізбесі болуы қажет.Библиографиялық  тізбенің реттілігі әр түрлі болуы мүмкін:

 1. Құжат жазбасы бойынша
 2. Әліпби бойынша автордың тегі мен құжат атауы
 3. Құжат басылымының жылнамасы бойынша

Библиографиялық сипаттаманың негізгі элементтері келесі тізбекте келтірілген:

 1. автордың тегі
 2. тырнақшасыз кітаптың аты
 3. басылым орны
 4. басылым аты
 5. басылым жылы
 6. бет нөмері

5.Курстық жұмысты тапсыру  және қорғау

Орындалған жұмысты оқушы белгіленген мерзімде тапсырады.

Инабатты себептермен көзделген мерзімінің бұзушылығымен ұсынған курстық жұмыстар жіберілмейді.Мерзімнің бұзылуы студенттің өтініші және құжатымен рәсімделуі қажет.

Оқытушы –ғылыми оқытушы курстық жұмыстың бетінде жұмсалған қателіктерді,ал басты бетте « Қабылданды» немесе « Қабылданбады» деп жазады.Тексерілген курстық жұмыс студентке беріледі.

Қабылданбаған курстық жұмыс студентке қайта қарау үшін беріледі.

Жұмысты міндетті түрде тақырыптың мәнін қарастырылуы керек, мақсатын және тапсырмаларын орындау керек.

Студент алдын ала құрған тезисіне сүйене алады.

Баға қою алдында оқушының курстық жұмысының ғылыми теориялық деңгейін практикамен қатынасын,логикасын, тіл және мазмұн түрін, жұмыстың әзірленуін, оқушының қорғау мәтінін , сұрақтарға жауабын қарастыру қажет. Курстық жұмыс нәтижесін емтиханжық құжатқа « Үздік», «жақсы», «қанағаттанарлық», « қанағаттандырмайтын» деп белгілейді.

Қанағаттандырмаған бағаны алған оқушы міндетті түрде курстық жұмыстың аяқталуын және мазмұндық жұмысты қайта ұсыну қажет.

Мәтін 1

Басты мәтін үлгісі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Балқаш көпсалалы колледжі

Курстық жұмыс

«Азаматтық құқық» пәні бойынша

«Азаматтық тұлға» Тақырыбында

Мамандық : құқықтану

Орындаған: ОП-09-09к тобының

Студенті : Ерланов И.Е

Оқытушы : Жексембаева А.А

Балқаш 2012

Мәтін 2

Тапсырманың үлгісі

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Балқаш көпсалалы колледжі

КУРСТЫҚ  ЖҰМЫСҚА  ТАҚЫРЫП

Студент_______курс,мамандығы  _________________________________

Тегі,аты,әкесінің аты_____________________________________________

Курстық жұмыстың тақырыбы______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тақырып ПЦКмәжілісінде бекітілуі____________________хаттама   ________

Тапсырылған күні __________________________________________________

Жұмыстың орындалуының кестесі

№№

п/п

Курстық жұмыстың  тарауының атауы

Аяқталған күні

Жұмыстың ғылыми оқытушысы_______________________________________

Тапсырманы тапсырған күн __________________________________________

Тапсырманы орындауға қабылдау ____________________________________